top of page

Evaluering

FORMÅL MED EVALUERING:

Friskolen Øster Egesborg foretager en løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Formålet med evalueringen er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig alsidigt fagligt, socialt og personligt i overensstemmelse friskolens værdigrundlag og målsætning.

 

EVALUERING PÅ ELEVNIVEAU:

 

Der gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i de enkelte klasser. Samtalen med eleverne er altid vigtigst – såvel i de enkelte lektioner som efter undervisningsforløb. Større skriftlige opgaver tilbageleveres med en orientering til eleven. Eleverne testes desuden på de forskellige klasetrin.

 

Der afholdes terminsprøver for 8.-9. klasse 2 gange årligt i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

9. klasse afsluttes med FP9.

Skolen er fritaget for prøveafholdelse i kristendomskundskab.

Ud over den generelle evaluering af den almindelige undervisning, foretager skolens testlærer en særskilt evaluering af skolens specialundervisningselever. Dette foretages både løbende og i januar måned med henblik på ansøgning af støtte gennem PPR for det kommende skoleår.

Der holdes klasseforældremøder, skole-hjem-samtaler og fælles-arrangementer i løbet af året.

 

EVALUERING PÅ FORÆLDRENIVEAU: 

 • Skole/hjem samarbejdet  

 • Der afholdes 1 årligt forældremøde i klasserne ved skoleårets start. Derudover kan flere forældremøder forekomme, hvis klassen i det pågældende skoleår, eksempelvis skal på lejrskole, hvis der er problemer i klassen el.lign.  

 • I 0. - 6. klasse afholdes der 2 årlige skole/hjemsamtaler. Forud for samtalerne gives der skriftlige udtalelser for arbejdsindsats og standpunkt.      

 • For de største klasser (7.-9. kl.): Afholdes der 1 årlig skole/hjemsamtale, og derudover gives der karakterer 2 gange årligt.  

 • På grund af skolens og klassernes lave elevtal, er det muligt for den enkelte lærer at have en meget fin føling med, hvordan den enkelte elev klarer sig fagligt, såvel som socialt. Det er den enkelte lærers pligt at gøre hjemmet opmærksom på, hvis en elev har faglige og/eller sociale problemer, hvorefter der i fællesskab udarbejdes en løsning.   

 • Derudover bærer skolen præg af, at der er en god kontakt mellem skolen og dens forældregruppe. Der ydes stor frivillig arbejdskraft af forældrene, ved diverse arrangementer og andet praktisk arbejde. De enkelte arrangementer evalueres først af aktivitetsudvalget og dernæst af medarbejderne.

 

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE VIRKSOMHED:    

   

 • Der udarbejdes årsplaner i alle fag på de enkelte klassetrin. Disse planer udarbejdes omkring skolestart og udgives på forældreintra. Hvor ikke andet er nævnt tages udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål.

 • Alle undersøgelser viser, at de vigtigste faktorer for at elever udvikler solide faglige kundskaber er fagligt kompetente, engagerede og tilfredse lærere. Derfor vægtes dette højt på skolen.  

 • Skolelederen gennemfører medarbejderudviklingssamtaler (MUS) én gang årligt typisk i februar-marts måned. Besøg i klasserne på opfordring eller efter aftale med læreren.

 • I henhold til lovgivningen føres der eksternt tilsyn med Friskolen Øster Egesborg.    Den tilsynsførende fører tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 • Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling. Denne besøger jævnligt skolen og overværer undervisning og arrangementer på skolen. På skolens generalforsamling redegøres for årets tilsyn og den tilsynsførendes rapport findes på skolens hjemmeside.

 

OPFØLGNINGSPLAN:

 • Skoleleder, medarbejdere og tilsynsførende evaluerer løbende undervisningen, hvor det vurderes at undervisningen lever op til indholdet i undervisningsplanerne.

 • Årsplanerne gennemgås og opdateres af faglærerne inden de lægges på Intra for det kommende skoleår.

 • Testresultaterne drøftes og faglærerne justerer undervisningen i forhold til årsplaner og undervisningsplaner for de enkelte fag.

 • Elever med faglige vanskeligheder: Der tilbydes specialundervisning og der udarbejdes en elevplan af faglærer og specialundervisningslærer. Eleven indstilles eventuelt til PPR.

 • Elever med sociale vanskeligheder: Medarbejderne gør i fællesskab en indsats for at løse problemet og forældrene inddrages. Eleven indstilles eventuelt til PPR.

 • Temadage og temauger evalueres på det efterfølgende medarbejdermøde og eventuelle forslag til ændringer og forbedringer tilføjes.

 • De årlige arrangementer planlægges af aktivitetsudvalget, som består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og skolelederen. Arrangementerne evalueres af aktivitetsudvalget, samt af medarbejderne på det efterfølgende medarbejdermøde.

bottom of page