top of page

Profil

Skolens idégrundlag:

 

Skolen er et sted, hvor børn og voksne arbejder sammen for at lære i et forpligtende fællesskab.

Fællesskabet baserer sig på engagement, tillid og accept af forskellige livsholdninger og består af tre ligeværdige parter: børn, forældre og medarbejdere.

Skolens parter har i fællesskab friheden til at tilrettelægge skolens form og indhold og ansvaret for, at dette skaber grundlaget for, at det enkelte barn kan erhverve sig:

”Klarhed til at se – liv, lyst og kærlighed til at ville – dygtighed og selvstændighed til at udføre”  

Det seneste initiativ er at vi er i gang med at implementere "Hjernesmart".

Skolens målsætning:

 

Friskolen Øster Egesborg vil gerne:

Udvikle solide faglige kundskaber:

Alle undersøgelser viser, at de vigtigste faktorer for at elever udvikler solide faglige kundskaber er fagligt kompetente, engagerede og tilfredse lærere. Derfor vægtes dette højt på skolen.

 • 9. klasse er ældste klasse og afsluttes med FP9.

 • Vi gør vores bedste for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Der foretages løbende tests og evalueringer.

 • 0. – 6. klasse har skole-hjemsamtaler to gange årligt, hvor der gives skriftlige udtalelser for arbejdsindsats og standpunkt forud for samtalen.

 • 7 -  9. klasse har skole-hjemsamtaler en gang årligt suppleret med  karakterblad to gange årligt.

 • Skolen har sin egen testlærer, og der kan tilbydes specialundervisning.

 • På skolen tilstræbes det, at lærerne underviser i deres liniefag.

 • Lærerne opfordres til at tage på kurser/efteruddannelse.

 • Der er mulighed for løbende at erhverve opdaterede og tidssvarende undervisningsmaterialer.

Have engagerede medarbejdere:

Nedenfor er der indenfor hovedområder kort beskrevet, hvad der gør, at medarbejderne på skolen er engagerede.  

Skolen generelt:

 • Har god udvikling og spændende fremtid

 • Satser på at have en god økonomi som giver muligheder

 • Har en ledelse og et personale der arbejder tæt sammen

 • Er et sted, hvor der er kort vej fra tanke til handling

 • Har et tæt samarbejde med hjemmene

 • Har en afvekslende hverdag

 

Skolens leder:

 • Er en fleksibel leder

 • Er synlig

 • Deltager i undervisningen

 • Arbejder aktivt sammen med skolens bestyrelse og udvalg

Medarbejderne:

 • Skaber glæde

 • Har en god stemning indbyrdes

 • Har gode kolleger, der udveksler erfaringer og samarbejder på tværs af fagskel

 • Har mulighed for at undervise i liniefag

 • Har mulighed for at planlægge anderledes undervisningsforløb som f.eks at tage på tur med et mål for øje – der er frihed til at afprøve nye ting

 • Giver hinanden plads til at yde lidt ekstra

 • Føler at der bliver sat pris på deres arbejde

 • Oplever fleksibilitet, hvor der er plads til at være forskellig

 • Har mulighed for kurser og efteruddannelse

Udvikle alle elever socialt således at skolen er et trygt og mobbefrit sted, hvor alle respekterer hinanden: 

Skolen har udarbejdet et regelsæt, som retningslinie for samværet. Til forebyggelse af mobning er undervisningsmaterialet ”Fri for mobberi” og hjernesmart implementeret. Desuden får vi en god fælles start ved, at der er morgensamling med information og morgensang. Har en elev fødselsdag, synges der fødselsdagssang.

Fleksibilitet vægtes højt, og der gives plads til forskelligheder. Der er endvidere mulighed for at planlægge anderledes undervisningsforløb, som f.eks. at lave ture ud af huset med et bestemt mål for øje.   

Der er en masse aktiviteter både på skolen og i sfo’en.

Endelig kan det nævnes, at der arrangeres temadage, temauger, lejrskole, overnatning på skolen, Scenen er din, fastelavn, aktivitetsdag, juleafslutning, skolefest, indskolingsfest, mellemtrinsfest, udskolingsfest, samt at klasserne også bliver stillet over for opgaver på tværs af klasserne.

re eleverne at tage medansvar for egen læring:

På skolen lærer vi eleverne at tage ansvar for egen læring ved at delagtiggøre dem i processerne.

Eleverne er så ofte det er muligt med i både forberedelsen, udførelsen og afslutningen, når noget sættes i gang.

I de større klasser lægges der vægt på selvstændigt arbejde med opgaver, problemstillinger, projekter og lignende. Herigennem bliver eleverne bevidstgjort om deres eget ansvar, når det gælder resultatet af dette arbejde.

Da vi har små klasser og ofte moduler af to lektioner ad gangen, er der rum for at nå den enkelte elev med dialog.   

I sfo’en er det børnenes fritid der er i fokus. Derfor er der ikke så mange påbud, men gode og spændende tilbud, som eleverne kan vælge at deltage i, når de har lyst.

Skolen har et aktivt elevråd for 5. - 9. klasse.

De større elever får beskeder via intra.

Endelig kan det nævnes, at der på skolen undervises på mange forskellige måder med moderne undervisningsmaterialer. Det gør, at eleverne får størst mulighed for at tilegne sig så meget viden som muligt på letteste måde for den enkelte. I samarbejde med læreren giver det også den enkelte elev mulighed for i skoleforløbet at blive bevidst om, hvordan han/hun bedst tilegner sig viden/færdigheder.

rne om børns ret til at være børn :

På skolen tilstræbes det at møde den enkelte elev der, hvor han/hun er udviklingsmæssigt – der tages højde for den enkelte elevs stærke og svage sider.

Vi har plads til forskelligheder, supplerer og hjælper hinanden samt tager hensyn til hinanden.

Der er indskolingsdage, temadage, temauger og arrangementer, hvor eleverne arbejder og leger på tværs af klasserne.

Vi har store udendørsarealer med natur, sportsplads og legeplads, hvor børnene frit kan udfolde sig i frikvartererne, og når de er i sfo’en.

Samværsregler:

Vi ønsker at alle kender og forstår begrebet respekt:

At behandle andre som man selv vil behandles.

 • Tale ordentligt til hinanden

 • Vise hensyn både i og uden for timerne

 • Stå til ansvar for egne handlinger

 

At udvise ansvar i forhold til materielle værdier.

 • Efterlade tingene som du selv ønsker at modtage dem

 • Være opmærksom på forbruget af ressourcer

 • Passe på hinandens og skolens ting

 

At tage del i ansvaret for egen læring.

 • Møde til tiden

 • Lave sine lektier

 • Opretholde et positivt arbejdsmiljø

Skolens og forældregruppens fælles ansvar for en god skolegang:

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at eleverne får en god skolegang.

I nedenstående punkter er sammenskrevet en række forhold, som sætter fokus på det fælles ansvar, der ligger hos skolens ansatte og forældrene.

Opbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

 

1.  Det forventes, at alle

 • møder til tiden

 • er undervisningsparate. Det vil sige, for elevernes vedkommende, at man er udsovet, har fået morgenmad og har medbragt madpakke, drikkelse og frugt, og for lærernes vedkommende, at man er velforberedte og har en plan for undervisningen.  

2.  Det forventes, at eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, samt      tiltaler både voksne og andre børn              høfligt i et pænt sprog, samt at lærerne optræder som gode      eksempler for eleverne.  

3.  Det forventes, at både forældre og lærere er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde samt er parate til at vurdere en sag fra        flere sider i bl.a. konfliktsituationer.

 

4.  Det forventes, at forældrene:

 • kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, samt tjekker intra, tasken/postmappen for beskeder.

 • sørger for en passende arbejdsplads i hjemmet og støtter indlæringen med bl.a.  Lektiehjælp.

 

5.  Det forventes, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse.

Det vil sige:

 •  at tandlæge- og lægebesøg placeres udenfor skoletiden

 •  at ferie holdes i skolens ferieperioder

 •  at interesser/hobbyer og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes

 •  at enhver fritagelse fra skolen skal overvejes grundigt i samråd med skolen.  

 

6.  Det forventes, at forældrene føler medansvar for børnene vedr. Trafikoplysninger, seksualinformationer, rygning, alkohol og andre rusmidler,      samt i det hele taget føler ansvar for børnenes adfærd.   

7.  Lærerne giver løbende informationer om undervisningen, diverse aktiviteter og elevernes faglige og sociale kundskaber til hjemmet.

Skole/hjem samarbejdet: 

Der afholdes 1 årligt forældremøde i klasserne ved skoleårets start.

 

Derudover kan flere forældremøder forekomme, hvis klassen i det pågældende skoleår, eksempelvis skal på lejrskole, hvis der er problemer i klassen el.lign. 

Indskolingen (0.-3. kl.): Der afholdes 2 årlige skole/hjemsamtaler, hvor elevens faglige og sociale kundskaber og færdigheder diskuteres. Der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni.

 

Mellemtrinnet (4.-6. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni. 

Udskolingen (7.-9. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives talkarakterer 2 gange årligt i december/januar og maj/juni.

 

Endelig afholdes der terminsprøver for 8.-9. klasse 2 gange årligt

På grund af skolens og klassernes lave elevtal, er det muligt for den enkelte lærer at have en meget fin føling med, hvordan den enkelte elev klarer sig fagligt, såvel som socialt. Det er den enkelte lærers pligt at gøre hjemmet opmærksom på, hvis en elev har faglige og/eller sociale problemer, hvorefter der i fællesskab udarbejdes en løsning.

 

Derudover bærer skolen præg af, at der er en god kontakt mellem skolen og dens forældregruppe. Der ydes stor frivillig arbejdskraft af forældrene, ved diverse arrangementer og andet praktisk arbejde.

bottom of page